20201031 rycerze kolumba

20201031 beatyfikacja McGivney

KofC
Jesteśmy bratnią organizacją katolickich mężczyzn o zasięgu globalnym, stanowiących silne prawe ramię Kościoła we współczesnym świecie. Obecnie nasza liczba dochodzi do 2 milionów mężczyzn. Powstaliśmy w 1882 r. w Stanach Zjednoczonych (New Haven, Connecticut). Tysiące katolików z Irlandii i wielu innych krajów, w tym z Polski, przyjeżdżało tu za chlebem.

W ojczyźnie cierpieli głód, prześladowania religijne i ucisk pod rządami obcych właścicieli ziemskich. Na nowej ziemi nie było łatwo. W fabrykach panował wyzysk, wielu ojców rodzin ginęło przy pracy pozostawiając sieroty i wdowy. Szerzył się alkoholizm. Katolików traktowano jak obywateli drugiej kategorii, o wątpliwej reputacji patriotycznej. Znalazł się młody, dzielny kapłan, Ksiądz Michael J. McGivney, który zebrał nas, katolickich mężczyzn w podziemiach kościoła Najświętszej Maryi Panny. Założyliśmy bratnią organizację samopomocową.

Nazwaliśmy się ZAKONEM RYCERZY KOLUMBA

ponieważ to jemu – katolikowi – Ameryka zawdzięczała odkrycie i ewangelizację.

Przyrzekliśmy sobie kultywować MIŁOSIERDZIE troszcząc się o każde życie, poczęte i narodzone.

Ślubowaliśmy zachować JEDNOŚĆ z Kościołem Katolickim i wewnątrz Zakonu.

BRATERSTWO wśród Rycerzy i MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY w której żyjemy z woli Bożej Opaczności.

Po 120 latach służby, odpowiadając na życzenie Jana Pawła II przybyliśmy do Europy, by wkrótce po śmierci Sługi Bożego wypełnić Jego testament i otworzyć działalność Rycerzy Kolumba w Polsce.

W roku 2006 powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Krakowie. W roku 2013 liczba naszych rad w Polsce przekroczyła 50. Polska jest obecnie jedynym krajem na Pół-kuli Wschodniej, gdzie posiadamy oficjalne narodowe struktury naszego Zakonu. Polacy są nadzieją Europy na budowanie cywilizacji miłości według nauczania bł. Jana Pawła II Wielkiego. Jest to możliwe w oparciu o sprawdzone – przez ponad stulecie formacji w działaniu – wzory naszego Zakonu.

W jaki sposób się zrzeszamy?

Zrzeszamy się w Radach Rycerzy Kolumba. Rada jest lokalną, przyparafialną komórką Rycerzy Kolumba złożoną z conajmniej 30 praktykujących katolickich mężczyzn. Dlaczego tak wielu? Aby skutecznie działać nawet wówczas, gdy niektórzy są zajęci np. pilnymi sprawami swojej rodziny. W każdej Radzie jest 15 Oficerów. Przewodniczącym Rady jest Wielki Rycerz.

Odpowiedzialność za podejmowane wspólne działania spoczywa na świeckich członkach Rady. Dla powstania i działania Rady niezbędny jest Kapelan – Kapłan zatwierdzony przez miej-scowego Biskupa Diecezjalnego. To właśnie Ka-pelan opiniuje działania Rady od strony moral-nej i odpowiada za stałą formację Rycerzy. Najczęściej jest to Proboszcz Parafii, przy której powstaje Rada.

rycerze kolumbaCo robimy?

Zajmujemy się dobrowolną i bezinteresowną pomocą w pięciu obszarach działalności, której adresatami są:

  • KOŚCIÓŁ: apostolat świeckich, ewangeliza-cja, wspieranie powołań, prace porządkowe i renowacja kościołów, modlitwa, rekolek-cje, zgłębianie i wierność nauczaniu Ojca Świętego.
  • LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ: programy po-mocy dla ubogich, niepełnosprawnych, bez-domnych, starszych, chorych.
  • RODZINA: obrona życia od poczęcia do na-turalnej śmierci także w sferze publicznej, przygotowanie do małżeństwa katolickiego, pomoc wdowom i sierotom, umacnianie roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej poprzez wspólne pikniki rodzinne oraz rekolekcje dla małżeństw.
  • MŁODZIEŻ: formacja w duchu katolickiej wiary i w duchu patriotyzmu poprzez sport, katechezę oraz wdrażanie w zdrowe relacje koleżeńskie i przyjaźnie oraz programy pro-filaktyki uzależnień.
  • RADA: braterstwo na bazie katolickich war-tości – miłości do bliźniego i jedności, dzia-łalność kulturalna, socjalna, sportowa.

CIEKAWI CIĘ jak żyjemy na codzień, jak służymy Kościołowi, lokalnej społeczności, rodzinom, młodzieży oraz własnym Radom?

ZOBACZ KONIECZNIE:

facebook oratorium facebook tomasz DUC IN ALTUM logo odnowa logo domowy kosciol KofC
 
stat4u